សេចក្ដីជូនដំណឹងគេហទំព័រយើងខ្ញុំកំពុង Update ដូច្នេះរាល់វីដេអូណាដែលលោកអ្នកទស្សនាមិនបានសូមអាធ្យាស្រ័យ លោកអ្នកអាចនឹងទស្សនាបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សូមអរគុណ!Home


 

Nakchom Bang churchok(Drama 01-49 End)

 Summaries

A youthful boy brought up by wolves falls in love with a youthful Ma Zhai Xing, the son of a general and noble lord. incorrectly indicted of killing the godbrother of the Emperor, the boy is hunted down, driven off a precipice, and latterly saved by King Chu Kui. King Chu Kui has heard of the remarkable strength of the wolf boy and decides to borrow him. The wolf boy is renamed Chu You Wen and has the title of “ Prince Bo ” bestowed upon him.Eight times pass ahead Prince Bo encounters his nonage squeeze , as her family members are the victims of a butchery. Hindered by the woeful circumstance, Prince Bo refrains from admitting his true identity despite still being in love with her. Ma Zhai Xing latterly meets Ji Chong, a gypsy who falls in love with her while abetting a foreign queen. They bond, forming an intimate fellowship. also war breaks out between the conglomerate and the renegade state pious to the former dynasty. King Chu Kui plans a achievement that will install him as the due Emperor. Everyone must now choose a side in the conflict.


Who would Lady Ma Zhai Xing support? Is Ji Chong who he claims to be? Can Prince Bo fulfill his fortune?

Post a Comment

Previous Post Next Post