សេចក្ដីជូនដំណឹងគេហទំព័រយើងខ្ញុំកំពុង Update ដូច្នេះរាល់វីដេអូណាដែលលោកអ្នកទស្សនាមិនបានសូមអាធ្យាស្រ័យ លោកអ្នកអាចនឹងទស្សនាបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សូមអរគុណ!Home


 

Davbeysach Aukmrurnak(Drama)

 Summaries:

An untreated game of Chess of Death from five hundred times agone was said to hold the indication to a buried treasure, and Lin Shuang Sword was the key to the game. Anyone who could finish this game would gain enough wealth to take over the world.

Five hundred times latterly, Ren Qian Xin was ordered to find Lin Shuang Sword. Ren was madly in love with Liu Yi Yi. But the woman's heart was on his memorial family, Yan Cang Feng. The despaired Ren challenged Yan to the Chess of Death.

Post a Comment

Previous Post Next Post