សេចក្ដីជូនដំណឹងគេហទំព័រយើងខ្ញុំកំពុង Update ដូច្នេះរាល់វីដេអូណាដែលលោកអ្នកទស្សនាមិនបានសូមអាធ្យាស្រ័យ លោកអ្នកអាចនឹងទស្សនាបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សូមអរគុណ!Home


 

Samnum Roeung Krong Lorkyang(Drama)

 Summaries

he gripping tale of Xu Yin, the son of a prestigious croakers ' family. Driven by her determination to retaliate her father, she goes to great lengths, indeed altering her appearance. In a twist of fate, she finds herself wedded to General Gu Sheng Han, a noble legionnaire. This marriage, still, was intended for Xu Qing Qing, the son of the high minister.As Xu Yin and Gu Sheng Han navigate their new relationship, they constantly probe into each other's true individualities during their diurnal relations. still, as time passes and they face challenges together, their original enmity transforms into a deep bond of fellowship and love. They evolve from bitter rivals into compassionate abettors , prostrating obstacles hand in hand.

Post a Comment

Previous Post Next Post