សេចក្ដីជូនដំណឹងគេហទំព័រយើងខ្ញុំកំពុង Update ដូច្នេះរាល់វីដេអូណាដែលលោកអ្នកទស្សនាមិនបានសូមអាធ្យាស្រ័យ លោកអ្នកអាចនឹងទស្សនាបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សូមអរគុណ!Home


 

Virak Buros Houyean Chea (Drama 01-45 End)

 About:

Still, grand and violent pictures about with martial trades, kung fu, If you like" Fearless" you're looking for inspirational.

Find your coming favorite and analogous pictures in two way 1. Identify all themes of interest from this film( block below). 2. Look for them in the presented list.Summaries:

Huo Yuan Jia came the most notorious martial trades fighter in all of China at the turn of the 20th Century. Huo faced particular tragedy but eventually fought his way out of darkness, defining the true spirit of martial trades and also inspiring his nation. The son of a great fighter who did not wish for his child to follow in his steps, Huo resolves to educate himself how to fight- and win.

Post a Comment

Previous Post Next Post