សេចក្ដីជូនដំណឹងគេហទំព័រយើងខ្ញុំកំពុង Update ដូច្នេះរាល់វីដេអូណាដែលលោកអ្នកទស្សនាមិនបានសូមអាធ្យាស្រ័យ លោកអ្នកអាចនឹងទស្សនាបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សូមអរគុណ!Home


 

Reachabut Brekay(Drama)

 Summaries:

The effect continues the story between the Crown Prince, the Crown Princess and the son of the Prime Minister with the addition of his martial trades family that turns the love triangle into a forecourt.After Su Yu and Ye Qing Ge are forcefully separated, the couple finds their way back to each other through a fake death. Xie Qing Yun has no choice but to withdraw from the love triangle, which suddenly leads him to cross paths with martial family, He Lian. still, the four encounter their biggest problem yet when the Empress Dowager of Beichu reveals the verity behind Su Yu's identity, causing Ye Qing Ge's life to be in peril as the King contemplates killing the fake Crown

Post a Comment

Previous Post Next Post