សេចក្ដីជូនដំណឹងគេហទំព័រយើងខ្ញុំកំពុង Update ដូច្នេះរាល់វីដេអូណាដែលលោកអ្នកទស្សនាមិនបានសូមអាធ្យាស្រ័យ លោកអ្នកអាចនឹងទស្សនាបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សូមអរគុណ!Home


 

Chum Nung Sner (Drama)

 SummariesRamet is being forced to get married with Nong Rat, went to look for engagement and marriage dress. Dteun set up out she's pregnant, refused to see the Dr – Rangsan also figured out that she's pregnant, and he wants to get wedded. Rangsan went to see his mute and prayed for his mum to propose but annoying mama – rather of doing it to help her son, she kept cursing the son and he walked out. Sukon also told Rangsan that she'll do the offer for him. Rangsan and Ramet argued about their mum, one always said to admire the mama – the other is always saying bad effects. Ramen told Rangsan that he loves Pum. Rangsan also questioned Ramet if you love Pum, why do you get wedded to the woman that the mama has arranged. Ramet was told by his mama that he'll get married in 3 months ’ time. When he refused, the bad mama used her sickness( pretending to be sick) to make Ramet agreed to the marriage. Rangsan and Dteun got wedded attended by Ramet and Sukon.

Post a Comment

Previous Post Next Post